Rekrutacja

Warunki naboru na rok szkolny 2017/2018

 

Wymagania:

- wykształcenie średnie

- dobra prezencja, poprawna dykcja, sprawność fizyczna, poczucie rytmu, słuch muzyczny;

- brak medycznych przeciwskazań do podjęcia nauki

- trzy utwory - pisane wierszem (w tym 1 tekst klasyczny - sylabiczny lub sylabotoniczny),

- dwa fragmenty prozy (1 klasyczny i 1 współczesny ),

- jeden utwór wokalno-muzyczny (piosenka, aria, song, pieśń), wraz z nutami (przesłanymi wcześniej) lub podkładem muzycznym na dołączonej płycie CD. Utwór a cappella nie będzie punktowany i oceniany.

Wybrane teksty powinny być różnorodne, uznanych autorów i dobrze opanowane pamięciowo.

 

Przebieg egzaminów wstępnych:

Egzaminy wstępne składają się z następujących etapów:

Pierwszy etap obejmuje egzamin z tańca i rytmiki, ruchu scenicznego, sprawności fizycznej, słuchu, poczucia rytmu i śpiewu, dykcji i techniki wymowy oraz predyspozycji foniatrycznych.

- w ramach tego etapu nastąpi ocena możliwości i predyspozycji kandydata w wyżej wymienionych zakresach;

Drugi etap obejmuje egzamin z wiersza i prozy, a także egzamin pisemny w formie testu z wiedzy o teatrze, kulturze, literaturze i sztuce.

- w ramach drugiego etapu będą oceniane predyspozycje głosowe, dykcyjne i sceniczne kandydata, sposób interpretacji tekstów literackich, a także wiedza w zakresie kultury;

Trzeci etap obejmuje egzamin praktyczny z zadań aktorskich (etiudy), pokazu taneczno-rytmicznego oraz piosenki.

- w ramach trzeciego etapu będą przeprowadzone ćwiczenia aktorskie, których temat zostanie podany przez Komisję w trakcie sprawdzianu praktycznego. Ćwiczenia będą polegały na odtworzeniu pewnych czynności oraz reakcjach uczuciowych na zdarzenie. Dodatkowo poddane zostaną ocenie predyspozycje muzyczne kandydatów i interpretacja tekstów piosenek.

 

Terminy:

- w soboty od 22 kwietnia do 3 czerwca 2017 r. w godz. 15:00 – 17:00 konsultacje dla kandydatów do Policealnego Studium Aktorskiego; Konsultacje stwarzają możliwość wstępnej oceny predyspozycji i uzdolnień kandydata. Należy zgłaszać się z proponowanymi i przygotowanymi na egzamin utworami (prosimy o zapisy telefoniczne lub e-mailowe do czwartku poprzedzającego wybraną sobotę);

- 06.05.2017 r. - dzień otwarty (szczegółowe informacje w aktualnościach);

- do 07.07.2017 r. - ostateczny termin składania dokumentów;

- 13 - 15 lipca 2017r. – egzaminy wstępne dla kandydatów.

 

Dokumenty:

- podanie z trzema zdjęciami (nie posiadamy formularza zgłoszeniowego);

- życiorys;

- odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub kopia (poświadczona notarialnie lub w sekretariacie Studium);

- kopia dowodu osobistego - strony 1 i 2 (poświadczona notarialnie lub w sekretariacie szkoły),

- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do podjęcia nauki;

- zaświadczenie od lekarza specjalisty – foniatry;

- potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (100 zł);

- spis prezentowanych na egzaminie tekstów;

- nuty utworów muzycznych lub podkład muzyczny do piosenki na płycie CD.

 

Wymienione dokumenty należy wysyłać na adres:

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka

przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

10 – 118 Olsztyn, ul.1 Maja 4

Numer konta : 40 1540 1072 2107 9100 0583 0001

tel./faks :/ 89/ 527 43 88, / 89/ 527 59 58 w. 39

e-mail : studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl

 

Rekrutacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

06.06.2017 – 06.07.2017 Rejestracja w systemie IRK

Więcej informacji na stronach:

http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-2017

https://irk.uwm.edu.pl/