Aktualnościwróć do aktualności

Regulamin czasowego ograniczenia funkcjonowania Studium

Regulamin czasowego ograniczenia funkcjonowania Studium

Olsztyn,19 października 2020 r.

 

 

Regulamin czasowego ograniczenia funkcjonowania Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Przedmioty obowiązkowe zawodowe:

 • elementarne zadania aktorskie
 • interpretacja wiersza
 • sztuka konwersacji
 • sceny dialogowe wierszem
 • sceny prozą klasyczną
 • sceny prozą współczesną
  odbywają się w budynku Studium w podwyższonym reżimie sanitarnym, w miarę możliwości w parach lub małych grupach.

 

 • Przedmioty techniczne, które są uzupełnieniem przedmiotów zawodowych:
 • technika mowy
 • impostacja głosu
 • piosenka aktorska
 • umuzykalnienie
 • podstawy śpiewu zespołowego z elementami improwizacji
 • zespół wokalny
 • techniki tańca
 • aktor i media / słuchowisko
 • rytmika ze świadomością ciała
  odbywają się z wykorzystaniem technik informatycznych nauczania na odległość (platforma Zoom).

 

 • Przedmioty nadobowiązkowe, które rozwijają szczególne zdolności Uczniów
 • podstawy tańca klasycznego
 • taniec współczesny
 • asynchroniczny taniec i dialog
 • plastyka ruchu scenicznego
 • ruch / rezonatory
 • gimnastyka z elementami akrobatyki
 • zasady charakteryzacji teatralnej i filmowej
  odbywają się z wykorzystaniem technik informatycznych nauczania na odległość (platforma Zoom).

 

 • Przedmioty obowiązkowe teoretyczne
 • wiedza o teatrze
 • historia sztuki
 • historia filozofii
 • wiedza o kulturze z elementami filmoznawstwa
  odbywają się z wykorzystaniem technik informatycznych nauczania na odległość (platforma Zoom).

 

 • Próby spektakli dyplomowych odbywają się wyłącznie na Scenie Margines, wejście od ul. 1 Maja, trzeci rok nie korzysta z innych pomieszczeń Studium i Teatru.

 

 • Klucze do sal lekcyjnych pobierają z portierni wyłącznie nauczyciele.

 

 • Do szkoły może uczęszczać Uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 

 • Do pracy w Studium może przyjść nauczyciel bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 

 • Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, a w częściach wspólnych jak szatnia, sekretariat, korytarze, toalety, sale lekcyjne poruszać się w maseczce lub przyłbicy.

 

 • Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych), wyłącznie w wyznaczonych obszarach.

 

 • Zapewniony jest sposób szybkiej, skutecznej komunikacji z uczniami z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (grupa na Messengerze). Codziennie do godziny 11:30 wszyscy uczniowie i nauczyciele mają obowiązek zaraportowania swojego stanu zdrowia (nauczyciele – sms do pani Aleksandry Wajzer, uczniowie - Messenger – zdrowy/chory/zakażony/przebywający na kwarantannie. Jeśli w kolejnym dniu stan zdrowia nie ulega zmianie pracownik wysyła wiadomość o treści BZ – bez zmian)

 

 • Szkoła posiada termometr bezdotykowy w sekretariacie Studium, którym codziennie przed rozpoczęciem zajęć będzie mierzona temperatura wszystkim uczniom i nauczycielom.

 

 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy ucznia natychmiast odesłać do domu.

 

 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

 • . Nie ma możliwości, do odwołania, korzystania z sal poza godzinami zajęć planowych.

 

 • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi, naczyniami, elementami garderoby między sobą.

 

 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

 • Zaleca się przebywanie na świeżym powietrzu, w czasie przerw.

 

 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

 • Przed korzystaniem z szatni należy każdorazowo zdezynfekować ręce (środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni).

 

 • Osoby mające zajęcia w danym dniu w salach 16,17 i na Scenie u Sewruka korzystają wyłącznie z toalet na drugim piętrze. Osoby mające zajęcia w Sali 5 korzystają z toalety na pierwszym piętrze.